[اسم]

beauty

/ˈbjuːt̬.i/
غیرقابل شمارش

1 زیبایی

مترادف و متضاد attractiveness charm loveliness prettiness ugliness
  • 1.Her beauty amazed me.
    1 . زیبایی او مرا مبهوت ساخت.

2 زن زیبا

مترادف و متضاد beautiful woman
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان