[اسم]

beautification

/bjuːtɪfɪˈkeɪʃən/
قابل شمارش

1 زیباسازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان