[اسم]

beautification

/bjuːtɪfɪˈkeɪʃən/
قابل شمارش

1 زیباسازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیباسازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان