[اسم]

beautification

/bjuːtɪfɪˈkeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیباسازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیباسازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان