[اسم]

blind date

/blaɪnd deɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قرار کور قرار کورکورانه، قرار عاشقانه بدون آشنایی قبلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان