[اسم]

blind hatred

/blaɪnd ˈheɪtrəd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نفرت کورکورانه تنفر غیرمنطقی

مترادف و متضاد irrational hatred
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان