[فعل]

to browbeat

فعل گذرا و ناگذر

1 قلدری کردن تهدید کردن، ترساندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان