[صفت]

brown

/braʊn/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: browner] [حالت عالی: brownest]

1 قهوه‌ای

مترادف و متضاد brunette hazel
  • 1.Both my parents have curly brown hair.
    1. هم پدر و هم مادرم موهای فر قهوه‌ای دارند.
light/pale brown
قهوه‌ای کمرنگ/روشن
dark/deep brown
قهوه‌ای پررنگ/تیره
کاربرد صفت brown به معنای قهوه‌ای
صفت brown به معنای قهوه‌ای به چیزهایی اشاره می‌کند که رنگ خاک یا رنگ قهوه داشته باشند. البته این واژه کلی است و انواع پرده‌ها از رنگ قهوه‌ای را دربرمی‌گیرد. مثلاً:
"brown eyes" (چشم‌های قهوه‌ای)
"dark brown shoe" (کفش‌های قهوه‌ای تیره)
[اسم]

brown

/braʊn/
قابل شمارش

2 قهوه‌ای

مترادف و متضاد brunette chestnut hazel
to wear/be dressed in brown
(لباس) قهوه‌ای پوشیدن
  • I don't wear brown.
    من (لباس) قهوه‌ای نمی‌پوشم.
کاربرد واژه brown به معنای قهوه‌ای
واژه brown به معنای قهوه‌ای به چیزهایی اطلاق می‌گردد که رنگ خاک یا رنگ قهوه دارند. البته این واژه کلی است و انواع پرده‌ها از رنگ قهوه‌ای را در برمی‌گیرد. مثلا:
".Brown doesn't suit you" (قهوه‌ای به تو نمی‌آید.)

3 بران (نام خانوادگی) (Brown)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان