[صفت]

brotherly

/ˈbrʌðərli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more brotherly] [حالت عالی: most brotherly]

1 برادرانه

  • 1.brotherly advice
    1 . نصیحت برادرانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان