[اسم]

brother-in-law

/ˈbrʌð.ər.ɪn.lɔː/
قابل شمارش

1 برادر زن/شوهر شوهر خواهر، باجناق

  • 1.It's my brother-in-law's birthday today.
    1. امروز تولد برادر زن/شوهر (شوهر خواهر) من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان