[اسم]

company car

/kˈʌmpəni kˈɑːɹ/
قابل شمارش

1 اتومبیل (مخصوص اعضای) شرکت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان