[صفت]

comparable

/ˈkɑmpərəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more comparable] [حالت عالی: most comparable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشابه همانند

مترادف و متضاد like Similar
  • 1.The situation in Holland is comparable to that in England.
    1. وضعیت در هلند مشابه (وضعیت) انگلیس است.

2 قابل‌مقایسه قیاس‌پذیر

  • 1.The two are not comparable.
    1. این دو قابل‌مقایسه نیستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان