[عبارت]

company town

/ˈkʌmpəni taʊn/

1 شهرک صنعتی

  • 1.The law firm is located in the new company town; therefore, most of the clients are of the industrial companies.
    1. دفتر حقوقی در شهرک صنعتی جدید واقع است؛ برای همین، بیشتر موکل های ما از شرکت های صنعتی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان