[عبارت]

compare notes

/kəmˈpɛr noʊts/

1 تبادل نظر کردن

  • 1.We compared notes about our experiences in China.
    1. ما راجع به تجربیات‌مان در چین تبادل نظر کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان