[صفت]

consequential

قابل مقایسه

1 متعاقب در نتیجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان