[صفت]

consensual

قابل مقایسه

1 رضایتی توافقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان