[فعل]

to consecrate

/ˈkɑnsəˌkreɪt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: consecrated] [گذشته: consecrated] [گذشته کامل: consecrated]

1 تقدیس کردن تبرک کردن، وقف کردن

مترادف و متضاد bless hallow sanctify
  • 1.the present Holy Trinity church was consecrated in 1845.
    1. کلیسای تثلیث مقدس کنونی در سال 1845 تقدیس شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان