[صفت]

conscious

/ˈkɑnʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more conscious] [حالت عالی: most conscious]

1 آگاه باخبر

معادل ها در دیکشنری فارسی: آگاه آگاهانه
مترادف و متضاد aware
  • 1.I was conscious that someone was watching me.
    1. من آگاه بودم که کسی داشت مرا نگاه می‌کرد [می‌پایید].

2 هوشیار بهوش، بیدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: آگاه بهوش بیدار هشیار
  • 1.The patient was conscious during the operation.
    1. بیمار طی (این) عمل بهوش بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان