[اسم]

consanguinity

/ˌkɑːnsæŋˈɡwɪnəti/
غیرقابل شمارش

1 هم‌ خونی قوم و خویشی، خویشاوندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان