[اسم]

conscript

/ˈkɑnˌskrɪpt/
قابل شمارش

1 سرباز وظیفه

مترادف و متضاد recruit volunteer
  • 1.army conscripts
    1. سربازان وظیفه ارتش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان