[صفت]

consecrated

قابل مقایسه

1 مقدس‌شده تقدیس‌یافته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان