[اسم]

consecration

/kˌɑːnsɪkɹˈeɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 دست‌گذاری (آیینی در مسیحیت) انتصاب

2 وقف تخصیص

3 تقدیس مقدس‌سازی، تبرک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان