[اسم]

consequence

/ˈkɑnsəkwəns/
قابل شمارش

1 پیامد نتیجه، اثر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیامد
 • 1.The drought has had devastating consequences.
  1. خشک‌سالی نتایج مخربی داشته است.
consequence of something
پیامد چیزی
 • Many believe that poverty is a direct consequence of overpopulation.
  بسیاری معتقدند که فقر پیامد مستقیم جمعیت زیاد است.
consequence for somebody/something
پیامد برای کسی/چیزی
 • Not making a will can have serious consequences for your children and other family members.
  وصیت‌نامه تنظیم نکردن می‌تواند پیامدهای جدی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده‌تان داشته باشد.
to suffer/face the consequences of your actions
با پیامد اعمال خود مواجه شدن
 • He broke the law, and he will have to face the consequences.
  او قانون را نقض کرد و باید با پیامدهای آن مواجه شود.
to have consequence
پیامد داشتن
 • Taking financial risks can have serious consequences.
  ریسک‌های مالی‌کردن می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
accept/take the consequence
پیامد را پذیرفتن/قبول کردن
 • I’m prepared to accept the consequences of my decision.
  من آماده‌ام که پیامدهای تصمیمم را بپذیرم.
to consider the consequence
پیامد را در نظر گرفتن
 • She jumped into the river without considering the consequences.
  او بدون در نظر گرفتن پیامدهای کارش به داخل رودخانه پرید.
the possible/likely consequences
پیامدهای احتمالی/محتمل
 • What are the likely consequences of these changes?
  پیامدهای احتمالی این تغییرات چه هستند؟

2 اهمیت

formal
مترادف و متضاد importance
to be of no consequence
اهمیت نداشتن
 • Don't worry. It's of no consequence.
  نگران نباش. هیچ اهمیتی ندارد.
to be of little/some consequence
اهمیت کمی داشتن/کمی اهمیت داشتن
 • The money was of little consequence to Tony.
  پول برای "تونی" اهمیت کمی داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان