[فعل]

to depute

فعل گذرا و ناگذر

1 سپردن واگذار کردن کاری به کسی دیگر

[اسم]

depute

قابل شمارش

2 معاون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان