[فعل]

to deracinate

/dɪˈræsɪˌneɪt/
فعل گذرا
[گذشته: deracinated] [گذشته: deracinated] [گذشته کامل: deracinated]

1 از ریشه کندن از ریشه درآوردن

2 ریشه‌کن کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان