[فعل]

to deputize

فعل گذرا و ناگذر

1 نماینده شدن نمایندگی کاری را بر عهده گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان