[صفت]

desired

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دلخواه دلپسند، مطلوب

معادل ها در دیکشنری فارسی: دلخواه مطلوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان