[اسم]

designer drug

/dɪˌzaɪnər ˈdrʌɡ/
قابل شمارش

1 مواد مخدر صنعتی

  • 1.a tablet of the designer drug Ecstasy
    1. قرص روان گردان صنعتی اکستازی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان