[اسم]

designer label

/dɪˈzaɪnər ˈleɪbəl/
قابل شمارش

1 برند طراحی لباس (معروف)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان