[قید]

disastrously

/dɪˈzæstrəsli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور فاجعه‌بار

  • 1. The plan went disastrously.
    1 . آن نقشه به طور فاجعه‌باری پیش رفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان