[اسم]

driftwood

/ˈdrɪftwʊd/
قابل شمارش

1 تخته پاره کنده درختی که موج به ساحل آورده باشد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان