[فعل]

to drilling

/dɹˈɪlɪŋ/
فعل گذرا و ناگذر

1 کاشتن (در شیار زمین)

[اسم]

drilling

/dɹˈɪlɪŋ/
غیرقابل شمارش

2 سوراخ‌کاری ایجاد سوراخ با مته

3 حفاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان