[اسم]

dusting

/dˈʌstɪŋ/
قابل شمارش

1 گردگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: گردگیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان