[صفت]

Dutch

/dʌtʃ/
غیرقابل مقایسه

1 هلندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: هلندی
Dutch language
زبان هلندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان