[فعل]

to elide

/iˈlaɪd/
فعل گذرا
[گذشته: elided] [گذشته: elided] [گذشته کامل: elided]

1 حذف کردن

  • 1.The ‘t’ in ‘often’ may be elided.
    1. آوای «t» در واژه «often» ممکن است حذف شود [تلفظ نشود].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان