[اسم]

eligibility

/ˌelɪdʒəˈbɪləti/
غیرقابل شمارش

1 صلاحیت شایستگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهلیت
  • 1.eligibility for retirement
    1. صلاحیت بازنشستگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان