[فعل]

to erase

/ɪˈreɪs/
فعل گذرا
[گذشته: erased] [گذشته: erased] [گذشته کامل: erased]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاک کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: پاک کردن ستردن
  • 1.How did the information got erased?
    1. چطور این اطلاعات پاک شد؟
  • 2.I like to use a pencil so that I can erase my mistakes.
    2. من دوست دارم از مداد استفاده کنم تا بتوانم اشتباهاتم را پاک کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان