[اسم]

equivocation

/ɪkwˌɪvəkˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ابهام

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابهام ایهام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان