[اسم]

even number

/ˈiːvən nˈʌmbɚ/
قابل شمارش

1 عدد زوج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان