[فعل]

to even out

/ˈiːvən ˈaʊt/
فعل ناگذر
[گذشته: evened out] [گذشته: evened out] [گذشته کامل: evened out]

1 تثبیت شدن ثابت شدن

  • 1. House prices keep rising and falling but they will eventually even out.
    1 . قیمت‌های مسکن مدام در حال افزایش و کاهش هستند، اما در نهایت تثبیت خواهند شد.

2 برابر کردن به‌طور مساوی توزیع کردن

  • 1. He tried to even out the distribution of work among his employees.
    1 . او سعی کرد توزیع کار را بین کارمندانش برابر کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان