[فعل]

to even up

فعل گذرا و ناگذر

1 متعادل کردن برابر کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان