[حرف ربط]

even though

/ˈivɪn ðoʊ/

1 با اینکه هر چند، اگر چه

مترادف و متضاد although
  • 1.even though I was sick, I went to work.
    1. با اینکه مریض بودم، رفتم سر کار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان