[اسم]

excerpt

/ˈeksɜːrpt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گزیده گلچین

  • 1.Read the following excerpt from one of Milton’s poems.
    1. گزیده زیر را از یکی از اشعار میلتون بخوانید.
  • 2.They only played a short excerpt.
    2. آنها تنها گزیده کوتاهی از موسیقی را پخش کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان