[قید]

exceptionally

/ɪkˈsepʃənəli/
غیرقابل مقایسه

1 به طور استثنایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: استثنائا به طور استثنایی
  • 1.He was an exceptionally good student.
    1. او به طور استثنایی دانش آموز خوبی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان