[فعل]

to excommunicate

/ˌekskəˈmjuːnɪkeɪt/
فعل گذرا
[گذشته: excommunicated] [گذشته: excommunicated] [گذشته کامل: excommunicated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طرد کردن (از جامعه کلیسا) تکفیر کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تکفیر کردن طرد کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان