[اسم]

exclusion

/ɪkˈskluʒən/
غیرقابل شمارش

1 ممانعت محرومیت، منع، جلوگیری

2 حذف

3 اخراج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان