[قید]

exclusively

/ɪkˈsklusɪvli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منحصرا تنها، فقط

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختصاصاً منحصرا
  • 1.This room is used exclusively by the faculty.
    1. این اتاق منحصرا توسط هیئت علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان