[اسم]

excrement

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مدفوع فضله

معادل ها در دیکشنری فارسی: نجسی مدفوع فضله گه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان