[اسم]

excommunication

/ɛkskəmjˌuːnɪkˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تکفیر (در دین) طرد

معادل ها در دیکشنری فارسی: تکفیر طرد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان