[اسم]

exponent

/ɛkspˈoʊnənt/
قابل شمارش

1 حامی طرفدار

مترادف و متضاد advocate supporter

2 نما (ریاضی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان