[صفت]

exponential

/ˌɛkspənˈɛnʃəl/
قابل مقایسه

1 توانی (ریاضی) قوه‌ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: مجهول‌القوه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان