[اسم]

explorer

/ɪkˈsplɔːrər/
قابل شمارش

1 جستجوگر مکتشف

  • 1.The first European explorers arrived in America in the 15th century.
    1 . اولین مکتشفین اروپایی در قرن پانزدهم وارد خاک آمریکا شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان